برگزاری دوره های آموزش کامپیوتر توسط آستان قدس حسینی

بخش تبلیغات آستان قدس حسینی از برگزاری دوره های آموزش کامپیوتر خبر داد. آقای حسین نعمه مسئول واحد جوانان هدف از برگزاری این دوره ها را آشنایی جوانان با رایانه و ارتقای سطح علمی جوانان برشمرد. این دوره ها در واحد کامپیوتر بخش امور فرهنگی برگزار خواهد شد.

پیوست ها