تاکید متخصصان وزارت علوم و تکنولوژی عراق بر عاری بودن فرودگاه کربلا از هر گونه آلودگی رادیواکتیویته

.

پیوست ها