اهدای پرچم متبرک دو آستان قدس حسینی و عباسی به خانواده های شهدای بیمارستان ناصریه عراق

.

پیوست ها