بازدید هیات دانشگاه ذی قار از پروژه های مختلف آستان قدس عباسی

هیاتی از اساتید، دانشگاهیان و اصحاب رسانه در دانشکده رسانه دانشگاه ذی قار به آستان قدس عباسی مشرف و از پروژه‌های مختلف و خدمات آن به جامعه مطلع شدند. احمد صادق، معاون رئیس بخش رسانه در آستان قدس عباسی گفت، این بازدید به منظور گشایش پل های ارتباطی و ایجاد راهکارها و چارچوبها برای همکاری با دانشگاهها در آینده صورت گرفت. وی گفت، این هیات جهت اطلاع از پروژه‌های مختلف آستان قدس عباسی و دستاوردها و خدمات آن به جامعه از بخشهای مختلف بازدید نمود و واکنش مثبتی نسبت به خدمات و پروژه های آستان نشان داد. صفاء الخفاجی، استاد دانشگاه ذی قار نیز این بازدید را که به دعوت آستان انجام شد، گام مثبتی برای جذب کادر رسانه ای از استانهای مختلف جهت گفتگو درباره نحوه ارائه اطلاعات و تصویر واقعی از تلاشهای آستان در زمینه های علمی و عملی عنوان کرد. وی ادامه داد، پروژه های مهم آستان در زمینه های صنعتی، تجاری و خدماتی بوده و این تلاشها مایه افتخار در مقابل سایر موسسات است.

پیوست ها