پیش بینی ستاد استهلال دفتر آیت الله سیستانی (دام ظله العالی) در خصوص رویت هلال ماه شوال

طبق جدول محاسبات نجومی صادره از دفتر مرجعیت عالی حضرت آیت الله سید علی حسینی سیستانی (دام ظله العالی) احتمال رؤیت هلال ماه شوال در روز یکشنبه مصادف با 30 ماه رمضان 1441 هجری و برابر با 24/5/2020 در نجف اشرف هنگام غروب آفتاب در ساعت 6:58 وجود دارد. همانگونه که در ابتدای کتابچه جداول محاسبات نجومی توضیح داده شده است این محاسبات دربردارنده احتمالات رؤیت هلال ماه نو می باشد و نظر قطعی حضرت آیت الله سیستانی (دام ظله العالی) نیست و طبق نظر ایشان آغاز ماه قمری منوط به رؤیت هلال ماه می باشد.

پیوست ها