استقبال شهروندان اروپایی‌ از آثار عرضه شده آستان قدس عباسی در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت

آثار غرفه آستان قدس عباسی در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت آلمان با استقبال چشمگیر موسسات بین المللی نشر درباره کیفیت چاپ آنها و استقبال پژوهشگران و مخاطبان اروپایی شرق شناس ونیز اقلیتهای عربی به محتوای متنوع این آثار روبه رو شد. موسسات انتشاراتی آسیای شرقی و غربی در کشورهای عربی ضمن بازدید از آثار انتشارات الکفیل کیفیت بالای جلد و روکش کتب را تحسین کردند. یکی از موسسات انتشاراتی بلاروس که در زمینه چاپ قرآن کریم فعالیت دارد، از ارتباط با انتشارات الکفیل برای صادرات مواد اولیه به آن ابراز تمایل نمودند. با هماهنگیهای مدیریت غرفه آستان قدس عباسی جلسات گسترش همکاری میان انتشارات الکفیل و این دو بخش مذکور برگزار گردید.

پیوست ها