خدا از دیدگاه وهابیت

جهانگردی به نام ابن بطوطه در کتاب (سفرنامه ابن بطوطه) می نویسد: (ابن تیمیه) عالم وهابی در مجلسی در دمشق در حالی که روی منبر مردم را موعظه می کرد می گفت خداوند به پایین ترین آسمان می آید، همانطور که من از منبر پایین می آیم، آنگاه چند پله از منبر پایین آمد.

مانند این روایت احمد بن حنبل که از بزرگان وهابیت است در کتاب خودش می گوید: (ابو هریره) روایت از پیغمبر نقل می کند که پیامبر فرمودند من نمی خواهم بر امتم سخت بگیرم و الا می گفتم باید همراه وضو مسواک هم بزنند و همچنین نماز عشاء را تا نیمه شب به تاخیر می انداختم زیرا خداوند عزوجل آن هنگام است که به پایین ترین آسمان فرود می آید و می گوید: آیا نیازمندی است تا نیازش را برآورده کنم، آیا استغفار کننده ای است تا گناهش را ببخشم؟ آیا دعاکننده ای است تا دعایش را مستجاب کنم؟ .

بنا بر روایت فوق، صراحت دارد که خداوند به پایین ترین آسمان فرود می آید، بهتر است بدانیم لازمه صعود و نزول جسمانیت خداوند است. همچنین در کتاب (فتاوی ابن باز) آمده است که از ایشان سئوال می شود که آیا در روایت آمده که صورت کسی را زشت نخوانیم زیرا خداوند سبحان انسان را بصورت خودش خلق کرده است؟

جواب: ابن باز گفت: این حدیث از پیامبر ثابت است که اگر کسی از شما انسانی را بزند مواظب صورتش باشد زیرا خداوند انسان را به شکل خودش آفریده. (کتاب فتاوی ابن باز، جلد 4 ، صفحه 226)

وهمچنین در روایت دیگر ابن باز می گوید، خدا انسان را بصورت رحمن خلق کرده. محمد ناصر الدین البانی محدث وهابی می گوید: (ام طفیل) از پیامبر نقل می کند که پیامبر فرمودند: خدا را در خواب دیدم به زیباترین صورت، جوانی بود با موهای بلند، در سبزه زاری ایستاده که نعلینی از طلا به پا و توری از طلا به صورت داشت.

محققین گرامی می توانید برای تحقیق بیشتر به کتابهای:

دفع شبه التشبیه بأکف التنزیه (ابن جوزی حنبلی، ص 152)

تاریخ بغداد (خطیب بغدادی، جلد 13 ، ص 312)

تاریخ مدینه دمشق (ابن عساکر، جلد 62، ص 161) مراجعه نمایید تا بیشتر با اعتقادات خرافی وهابیت آشنا شوید.

پیوست ها