آستان قدس حسینی توزیع اعلامیه درخصوص پشتیبانی و حمایت از برخی نامزدهای انتخابات شورای استان را نفی کرد

آستان قدس حسینی خبر صدور اعلامیه درخصوص انتخابات شورای شهر که در 31/1/1392 برگزار خواهد شد را نفی کرد. سید افضل شامی معاون تولیت آستان قد حسینی ضمن بیان اینکه گروههای ناشناس اقدام به چاپ پوستر هایی با نام آستان قدس حسینی نموده و در مساجد و مراکز فرهنگی توزیع نموده اند، چاپ و توزیع این پوسترها را توسط آستان قدس حسینی نفی کرد و اظهار داشت: آستان قدس حسینی با یک فاصله واحدی نسبت به همه نامزدهای انتخابات شوراهای استان ها ایستاده است.

پیوست ها