مـن وحـي الـجـود

  إلـى سـيـدي أبـي الـفـضـل الـعـبـاس (عـلـيـه الـسـلام)   أَ لـلـنـهـرِ.؟ أنّــــــــــه نـهـرٌ جـحـودُ   ***  &nbs...