بازگشایی زائرسرای سید الاوصیاء وابسته به آستان قدس حسینی جهت استفاده زائران پس از استرداد آن از وزارت بهداشت

آستان قدس حسینی

پیوست ها