لبیک جوانان عراقی به فتوای دفاع کفایی اندکی پس از صدور این فتوا توسط مرجعیت عالی (مدّ ظله العالی)

آستان قدس حسینی

پیوست ها