برگزاری دوره دانش افزایی مواجهه با ویروس کرونا توسط آستان قدس حسینی در مزارع اطراف کربلای معلی

آستان قدس حسینی با همکاری بیمارستان تخصصی امام زین العابدین (علیه السلام) در مزرعه نخلستان فدک به جهت آگاهی و معرّفی خطرات بیماری همه گیر کرونا و چگونگی پیشگیری از آن دوره دانش افزایی برگزار می نماید.

آقای محمد ابوالمعالی مدیر مزرعه در مصاحبه با وب سایت رسمی آستان قدس حسینی گفت: طبق دستور اداره بهداشت با رعایت کلیه دستور العملهای ایمنی دوره آموزشی در محوطه باز برگزار شد. وی افزود: طبق دستور شیخ عبدالمهدی متولی شرعی آستان قدس حسینی کلیه بخشهای آستان قدس حسینی و مؤسسات و مراکز وابسته به آستان با برگزاری دوره دانش افزایی درباره خطرات ویروس کرونا و راههای جلوگیری از انتشار آن، اطلاعات آموزش داده شده را به کارمندان دیگر و شهروندان محترم انتقال می دهند.

پیوست ها