آشنایی دانشجویان با روشهای حفظ و ترمیم نسخ خطی در مرکز آستان قدس حسینی

اخبار وتقارير

2019-05-02

143 بازدید

مرکز ترمیم نسخ خطی آستان قدس حسینی از هیاتی از دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه واسط استقبال و شرحی را درخصوص روشهای علمی حفظ و ترمیم نسخه های خطی ارائه نمود. 
مناف التمیمی، مدیر این مرکز به سایت رسمی آستان حسینی گفت: این هیات علمی، متشکل از مجموعه ای از دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی گروه علوم قرآن و تربیت اسلامی در دانشکده تربیتی دانشگاه واسط بود.
وی افزود: این بازدید با هدف معرفی روشهای حفظ و نگهداری نسخ خطی و احیای میراث خطی به دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی انجام شد.
وی عنوان داشت: بازدید دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مرکز نسخ خطی موجب افزایش دانش، آگاهی و اطلاعات آنها می شود. این هیات با چگونگی ترمیم نسخ خطی آسیب دیده و روشهای محافظت از آنها در برابر باکتریها و قارچهایی آشنا شد که به کتاب و نسخه های خطی آسیب وارد می کنند.
التمیمی گفت: درهای این مرکز به روی پژوهشگران و دانشجویان متخصص در این زمینه جهت ارائه کمک و مشورتهای عملی باز است.

آخرین مطالب

شایعتر

مطالب بیشتر